Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném Mirka SPORT s.r.o.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele, kterým je Mirka SPORT s.r.o., a kupujícího (zákazník, spotřebitel).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 90/2012 Sb., vše ve znění novel.


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. 
Dodavatelem je Mirka SPORT s.r.o.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. 
Kupující spotřebitel nebo jen Spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. 
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazného znění objednávky kupujícího dodavateli.
Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.
Dodavatel je povinen prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku neprodleně potvrdit její obdržení.
S ohledem na to je kupující povinen v objednávce správně a úplně vyplnit údaj své e-mailové adresy pro potvrzení přijetí objednávky.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží bylo nabízeno za chybnou cenu, zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření Kupní smlouvy nedojde. )
Prodávající si taktéž vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.


Dodání zboží


Zboží bude  dodáno kupujícímu  prostřednictvím České pošty, na uvedenou adresu za 160kč nebo na dobírku PPL za 85kč či PPL za platbu předem 65kč. Při případné výměně zboží další poštovné již neúčtujeme a ani poštovné zaplacené zákazníkem za zásilku zaslanou zpět nevrácíme, ať je důvod vrácení zboží jakýkoli. Pokud je zboží skladem, zasíláme okamžitě, nebo následný pracovní den, pokud zboží skladem není, bude dodáno nejdéle do 14 dnů od objednání.
Kupující je povinen převzít objednané zboží při jeho dodání na místě, které určil, v této souvislosti je kupující povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu pro doručení objednaného zboží. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky, a to ještě před jejím závazným potvrzením. Odmítne-li kupující zboží bezdůvodně převzít, je povinen hradit dodavateli náklady s tím spojené.
Dodavatel spolu se zbožím dodá fakturu-dodací list,který je daňovým dokladem. Potvrzení o zaplacení na vyžádání vystaví Česká pošta.
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky (neporušenost krabice, lepící pásky, stav zboží) a je oprávněn odmítnout převzít neúplné nebo poškozené zboží. Skutečnost neúplné nebo poškozené zásilky je kupující povinen neprodleně oznámit dodavateli, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat e-mailem dodavateli. Na pozdější uplatnění poškození zboží způsobené dopravou při převzetí není nárok.

Způsob platby:

Možné způsoby placení: na účet, nebo výhradně při převzetí balíku doručovateli.

 
 

facebook.png

Odběr novinek